Browsing TagData & Brands แบรนด์ และ ดาต้า

Data & Brands แบรนด์ และ ดาต้า

Data & Brands แบรนด์ และ ดาต้า

Digital Marketing อาจไม่ใช่ทางเลือก แต่คือ ทางรอด ของธุรกิจในวันนี้ การเลือกเก็บ “ข้อมูล” Data ดาต้า ของลูกค้า audience เป็นเรื่องที่เปลี่ยนทิศทางของยอดขายแบรนด์