วันไหนทีมีลมหายใจวันนั้นคือวันดี

” วั น ไ ห น ที มี ล ม ห า ย ใ จ วั น นั้ น คื อ วั น ดี “ในวิกฤตของโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนรู้จักของผม รวมทั้ง เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบราวๆ 80%